Tag Archives: Skidåking

Fototriss: Underifrån

Mitt bidrag i veckans Fototriss på temat “Underifrån”, två bra bilder på temat och en bra utfyllnads bild som är typ underifrån.
Se fler trissar på temat här:http://fototriss.blogspot.se/2012/03/fototriss-del-171-underifran.html

Vinnare!

The competition is now over and here are the winners!

Tävlingen är nu över och här är vinnarna!

The winner of this picture is Camilla Pettersson

Vinnare av denna bilden är Camilla Pettersson

The winner of this picture is Gabriella Anjou

Vinnare av denna bilden är Gabriella Anjou

The winner of this picture is Sara Bergkvist /span>

Vinnare av denna bilden är Sara Bergkvist

The winner of this picture is Emanuel Erdal

Vinnare av denna bilden är Emanuel Erdal

The winner of this picture is Hanna Karlsson

Vinnare av denna bilden är Hanna Karlsson

The winner of this picture is Sofia Persson

Vinnare av denna bilden är Sofia Persson

The winner of this picture is Anton Hansson

Vinnare av denna bilden är Anton Hansson

Tävling

En liten tävling!
Tävlingen går ut på att:
1.)Leta upp en bild tagen av Peter “Skogsmullen” Karlbom/Peter Karlbom som du skulle kunna tänka dig att hänga upp på din vägg.
2.) Länka till bilden i en kommentar till eventet på Facebook
3.) Gilla Peter “Skogsmullen” Karlbom och Karlboms Ur och Skur AB på facebook.
4.) Hoppas på vinst!

Priser i tävlingen är inramade kopior av de bilder som ni har valt i storlek 20x30cm. Pris lottas ut bland de som skickat in bidrag och desto fler som deltar desto fler priser. Max 2 bidrag per person.

Bilder kan hittas här, facebook, freeride.se eller på andra ställen

Only in Swedish

SE UPP där nere här kommer jag!

This week I entered another competition on Fototriss and this week the theme is Watch out or Look up depending on how you translate it.
This week the prices come from Coolstuff

Denna veckan är det tävlings vecka på Fototriss och temat är “Se upp”
Veckans priser kommer från Coolstuff

Saras dag – och vilken dag sedan!

We headed out to “The Magicalforest” immediately after getting up on the mountain. We skinned about 20 min to get out and up to the place to start the run. When we got up there we saw a smal jump/drop that we did fast and just got soma shots of. Then we headed on and saw a bigger drop that looked good. So we headed up there, it was about 4-5m high and by far the highest I had ever done.

Vi drog ut till “Magiskaskogen” det första vi gjorde efter att ha kommit upp på berget. Vi hudade ca 20 min ut och upp dit där åket börjar. När vi kom upp där såg vi ett litet hopp/dropp som vi lite snabbt hoppade och knäppte lite bilder på. När vi sedan gick vidare såg vi ett större dropp som såg bra ut. Så vi tog oss upp där, det var runt 4-5m och det klart högsta jag någonsin gjort.


I didn’t nail the landing but that was not a problem this day. I could have landed on my head without hurting my self. That means amazing skiing! So we floated on down to the next place where we had dropped before. The “icefall” is not that high (if you dont want it to) and has got an awesome landing. I dropped first and headed in under to get some photos of the others from behind. And since it was so good we headed up to do it again.

Jag satte inte landingen men det var inte ett problem denna dag. Jag skulle ha kunnat landa på huvudet utan att skada mig. Det betyder galet bra skidåkning! Så vi fluffade vidare ner till ett ställe vi droppat tidigare. “Istappsdroppet” är inte riktigt lika högt (om man inte vill iaf) och har en underbar landning. Jag droppade ner först och tog mig in under för att ta lite bilder på de andra bakifrån. Och eftersom det var så bra kunde vi inte låta bli att klättra upp och ta det igen!Then we continued down a little longer, just playing and jumping on pillows and bumps before having lunch and putting on our skins again to go up and back. But on the way we found another drop that we had seen before and looked good. This one was even higher 5-6m. So me and Sara headed up there and dropped it. Didn’t nail that landing ether but oh what a feeling!
The Photos below are taken by Gertrud Edler.

Efter lite droppande fortsatte vi ner en bit till, hoppandes och lekande på kuddar och gupp innan lunch och påhudning. På vägen upp fann vi ytterligare ett fint dropp som vi spanat på tidigare och som såg fint ut. Detta var ytterligare lite högre 5-6m. Jag och Sara tog oss upp och droppade det. Satte inte den landningen heller men oh vilken känsla!
Foton nedan tagna av Gertrud Edler.


This was Saras Birthday the 11 Feb 2011 and it was a great day!

Detta var Saras födelsedag den 11 Feb 2011 och det var en galet grym dag!

5 dagar på tur

For a few days now I have been out touring here in Revelstoke and Rogers Pass.

Några dagar nu har jag varit ute och turat i Revelstoke och Rogers Pass.


We were two days in Rogers pass turing and skiing some good snow. The first day we took a long day and had two runs. On the way up to the second run we looked across the valley and saw an awesome run in a chute, about 800-1000 meter long and very nice. So we decided to have a look at it the next day and hopefully ski it.

Vi var två dagar i Rogers pass och gick på tur och åkte lite fin snö. Första dagen tog vi en lång dag och åkte två åk. På väg upp till det andra åket kollade vi över dalen och såg en ränna som såg riktigt fin ut, 800-1000 meter lång och riktig lockande. Så vi bestämde oss för att spana in den dagen efter och förhoppningsvis åka den.So the next day we got in the car and went back up to the pass to try our luck. It was a clear day and took us about 3h to climb up to the top of the run. When we came up over the edge and could see the in run it looked very steep but when we had past the ridge and where above it is looked nice. But to run a 800m long chute in one run was hard. My legs have never been so tired as when I got down.

Så dagen därpå hoppade vi in i bilen igen för att se om turen var med oss. Det var en strålande dag och det tog oss ca 3h upp till topen på rännan. När vi kom upp på kamen och kunde se insteget såg det väldigt brant ut och jag fick en liten klump i magen, när vi sedan hade tagit oss längs kamen bort och kunde se det uppifrån var det inte så brant och såg fint ut. Men att åka en 800 meter lång ränna i ett åk är hårt och mina ben har nog aldrig varit så trötta som när jag kom ner där.The next day we decided to stay close to the hill and do some slack country skiing and headed out to the Z-chute. When we got up to the in run we tried to break of a peace of the cornice to try the snow stability. We tried without any luck for some time and figured we will try one last time so I took the ski a little further out and put it down and pulled. and then the whole thing broke of and about 800 kg of snow rolled down the steep and set of a 100m wide and 1,3m thick 1000m long avalanche. It was a bit scary when the whole thing broke of just in front of my skis but interesting to see standing on the right side of it.

Dagen därpå bestämnde vi oss för att stanna i närheten av backarna och köra lite slack country (dvs ta liften upp och tura därifrån). Så vi begav oss ut till Z-rännan. När vi kom upp försökte vi bryta av en bit av hängdrivan för att testa snö stabiliteten. Vi försökte ett tag utan att få loss något och bestämnde oss för att testa en sista gång så jag stack ner skidan lite längre ut, drog lite i den och då bröts hela drivan av och 800 kg snö rullade ner för sluttningen och drog iväg en 100m bred, 1,3m djup och 1000m lång lavin. Det var lite läskigt när hela skiten bröts av precis framför mina skidor men intressant att se när man stod på rätt sida av den.After that we skied in to the Z-chute that went down the other side of the ridge. It was an awesome run and I got to lay first tracks in amazing snow.

När vi lugnat oss lite droppade vi in i Z-rännan som går ner på andra sidan ryggen. Det var ett fantastiskt åk och jag fick lägga första spår i galet bra snö!
Then we have skied in the Highwaybowl for two days. Skiing amazing snow in awesome wether.

Därefter har vi åkt 2 dagar i Highwaybowlen. Åkt fantastisk snö i underbart väder.

In this album are some more of the pictures from the day.
Press [View with PicLens] to be able to flick trough the pictures or klick the one you want to see bigger.

I detta album finns fler av bilderna från dagen.
Tryck på [View with PicLens] för att kunna bläddra mellan bilderna eller klicka på den du vill se större.

Träskidor

One picture from sunday of Arons Woodenskis..

En bild från i söndags på arons träskidor.

Revelstoke – Sammelsurium

A conglomeration of different clips of me and my friends skiing in Revelstoke. Filmed by me, Aron and Gertrud.

Ett sammelsurium av lite olika klipp på mig och mina vänner som åker skidor i Revelstok. Filmat av mig, Aron och Gertrud.

Fototriss 123: Dröm

This weeks theme at “Fototriss” is Dream. That is awesome for me right now when I’m Living my dream!

Denna veckas tema på “Fototriss” är Dröm. Det är ju perfekt för mig då jag nu lever min dröm!


Somewhere over the rainbow
Way up high,
There’s a land that I heard of
Once in a lullaby.

On a mountain in Canada, in Revelstoke i now spend my days skiing.

På ett berg i Kanada, i Revelstoke spenderar jag mina dagar åkandes skidor.

Taking photos of other people jumping of cliffs.

Fotar när andra hoppar från klippor

And then when I ski on in some deep powder it almost feels like I’m dreaming. What a wonderful feeling!

Och när jag sedan åker vidare i djupt puder känns det nästan som om jag drömmer. Vilken underbar känsla!


Somewhere over the rainbow
Skies are blue,
And the dreams that you dare to dream
Really do come true.

En skön dag på tur

A day up the mountain in Revelstoke touring with Aron, Sara and Daniel. When we got up there we decided to go out into Montana and then on to Kokoniee finding some sweet lines and dropping of some stuff.. it was a good day, just a bit to warm wether and a bit to poorly trained me.

En dag på berget i Revelstoke turande med Aron, Sara och Daniel. När vi kom up bestämde vi oss för att dra ut i Montana och sedan vidare till Kokoniee där vi fan några sköna linjer och lite drop. Det var en bra dag, lite för varmt väder och lite för dåligt tränad mig bara.

Here Aron jumps out from a pillow..

Här hoppar Aron ut från en kudde..

..and lands in some soft snow.

..och landar i lite fluff.

Daniel drops high and controlled..

Daniel droppar högt och kontrollerat..

..and brings up a big cloud of snow as he stopps.

..och drar upp ett stort snömoln när han stannar.

Sara drops a little higher and a bit less controlled..

Sara droppar lite högre och något mindre kontrollerat..

..and lands soft.

..och landar mjukt.

Sara took some pictures of me, but I didn’t find my flow.

Sara tog lite bilder på mig, men jag hittade inte rytmen.

Aron is happy!

Aron är glad!

Daniel drops high and controlled again.

Daniel droppar högt och kontrollerat igen.

Here are some more of the pictures from the day.
Press [View with PicLens] to be able to flick trough the pictures or klick the one you want to see bigger.

Här är fler av bilderna från dagen.
Tryck på [View with PicLens] för att kunna bläddra mellan bilderna eller klicka på den du vill se större.