Tag Archives: Gött

Ticking Clocks – My Penguin

My friend Maks Holmberg or Ticking Clocks with the song My Penguin from the planed album Chapter One.
Video made by me.

Min vän Maks Holmberg eller Ticking Clocks med sången My Penguin från det planerade albumet Chapter One.
Jag har filmat och klippt videon.

Fototriss: Underifrån

Mitt bidrag i veckans Fototriss på temat “Underifrån”, två bra bilder på temat och en bra utfyllnads bild som är typ underifrån.
Se fler trissar på temat här:http://fototriss.blogspot.se/2012/03/fototriss-del-171-underifran.html

Vinnare!

The competition is now over and here are the winners!

Tävlingen är nu över och här är vinnarna!

The winner of this picture is Camilla Pettersson

Vinnare av denna bilden är Camilla Pettersson

The winner of this picture is Gabriella Anjou

Vinnare av denna bilden är Gabriella Anjou

The winner of this picture is Sara Bergkvist /span>

Vinnare av denna bilden är Sara Bergkvist

The winner of this picture is Emanuel Erdal

Vinnare av denna bilden är Emanuel Erdal

The winner of this picture is Hanna Karlsson

Vinnare av denna bilden är Hanna Karlsson

The winner of this picture is Sofia Persson

Vinnare av denna bilden är Sofia Persson

The winner of this picture is Anton Hansson

Vinnare av denna bilden är Anton Hansson

Ska’ut Grön 2010

Some old pictures from a scout leader eduacation i uploaded last year but for some reason never published. So here they are in one gallery..

Lite gamla bilder från Ska’ut grön 2010 som jag laddade upp förra året men av någon anledning aldrig publicerade. Så nu kommer de i upp ett galleri..

En bild

I found this picture when I was looking for some other pictures last night, I took it at a camp back in 2005 and hadn’t really seen it before but now it just popped out.
I recommend you to click on the image to get it bigger to really see it, it gets allot better bigger.

Jag hittade denna bilden igår när jag satt och letade efter lite andra bilder. Jag tog bilden på ett Teamevangelisationsläger i Älvängen 2005 men har tidigare inte riktigt sett den, när jag hittade den nu så fastnade jag för den direkt.
Jag rekommenderar er att klicka på bilden så ni får upp den större för ett se den ordentligt, den blir mycket bättre då.

Stolphopp

We did a Pamperpole jump at school. The basic principler is that you climb a high pole (ours was about 8m high), stand on top and trow yourself out from it and in our case try to hit a ball hanging a few meters away. This is an exercise in handeling your own fear, fear is something you can’t control and are very different between individuals.
Fear is not to overcome it is to be handled.

Vi körde stolphopp på skolan. Grundprincipen är att man klättrar upp på en stolpe (skolans är ca 8m hög), ställer sig på toppen och kastar sig ut och i vårt fall försöker träffa en boll som hänger ett par meter bort. Detta är en individuell övning som bygger på att hantera sin egen rädsla, rädsla är något man inte kan kontrollera och är väldigt olika från individ till individ.
Rädsla ska inte övervinnas den ska hanteras.


When you reach the top you need to control your breath and stay focused in order to get the pole to stand still. If you shake to pole does to, if you dont it stands still.
And there where a buch of different styles in jumping of the pole.

Väl uppe på stolpen gäller det att kontolera andningen och hålla fokus för att få stolpen att stå still. Om du skakar skakar stolpen, om du inte skakar står den still.
Och det var många olika stilar på uthoppen.

And for last the photos of my jump taken by Mika Viinamäki.

Till sist bilderna på mitt hopp tagna av Mika Viinamäki.
Annica och Samuel – Kyrkan

Here are the first pictures from my friend Annicas wedding with her Samuel. These are the pictures from church.

Här är de första bilderna från min vän Annicas bröllop med hennes Samuel. Här är bilderna från vigseln.

And then they turned to face the world as husband and wife for the first time.

Sedan vände de sig om för att möta världen som man och hustru för första gången.Outside, they were received, cheered and congratulated before they departed for the party.

Utanför blev de mottagna, hurrade och lyckönskade innan det bar av mot festen.

More to come.

Det kommer mera.

5 dagar på tur

For a few days now I have been out touring here in Revelstoke and Rogers Pass.

Några dagar nu har jag varit ute och turat i Revelstoke och Rogers Pass.


We were two days in Rogers pass turing and skiing some good snow. The first day we took a long day and had two runs. On the way up to the second run we looked across the valley and saw an awesome run in a chute, about 800-1000 meter long and very nice. So we decided to have a look at it the next day and hopefully ski it.

Vi var två dagar i Rogers pass och gick på tur och åkte lite fin snö. Första dagen tog vi en lång dag och åkte två åk. På väg upp till det andra åket kollade vi över dalen och såg en ränna som såg riktigt fin ut, 800-1000 meter lång och riktig lockande. Så vi bestämde oss för att spana in den dagen efter och förhoppningsvis åka den.So the next day we got in the car and went back up to the pass to try our luck. It was a clear day and took us about 3h to climb up to the top of the run. When we came up over the edge and could see the in run it looked very steep but when we had past the ridge and where above it is looked nice. But to run a 800m long chute in one run was hard. My legs have never been so tired as when I got down.

Så dagen därpå hoppade vi in i bilen igen för att se om turen var med oss. Det var en strålande dag och det tog oss ca 3h upp till topen på rännan. När vi kom upp på kamen och kunde se insteget såg det väldigt brant ut och jag fick en liten klump i magen, när vi sedan hade tagit oss längs kamen bort och kunde se det uppifrån var det inte så brant och såg fint ut. Men att åka en 800 meter lång ränna i ett åk är hårt och mina ben har nog aldrig varit så trötta som när jag kom ner där.The next day we decided to stay close to the hill and do some slack country skiing and headed out to the Z-chute. When we got up to the in run we tried to break of a peace of the cornice to try the snow stability. We tried without any luck for some time and figured we will try one last time so I took the ski a little further out and put it down and pulled. and then the whole thing broke of and about 800 kg of snow rolled down the steep and set of a 100m wide and 1,3m thick 1000m long avalanche. It was a bit scary when the whole thing broke of just in front of my skis but interesting to see standing on the right side of it.

Dagen därpå bestämnde vi oss för att stanna i närheten av backarna och köra lite slack country (dvs ta liften upp och tura därifrån). Så vi begav oss ut till Z-rännan. När vi kom upp försökte vi bryta av en bit av hängdrivan för att testa snö stabiliteten. Vi försökte ett tag utan att få loss något och bestämnde oss för att testa en sista gång så jag stack ner skidan lite längre ut, drog lite i den och då bröts hela drivan av och 800 kg snö rullade ner för sluttningen och drog iväg en 100m bred, 1,3m djup och 1000m lång lavin. Det var lite läskigt när hela skiten bröts av precis framför mina skidor men intressant att se när man stod på rätt sida av den.After that we skied in to the Z-chute that went down the other side of the ridge. It was an awesome run and I got to lay first tracks in amazing snow.

När vi lugnat oss lite droppade vi in i Z-rännan som går ner på andra sidan ryggen. Det var ett fantastiskt åk och jag fick lägga första spår i galet bra snö!
Then we have skied in the Highwaybowl for two days. Skiing amazing snow in awesome wether.

Därefter har vi åkt 2 dagar i Highwaybowlen. Åkt fantastisk snö i underbart väder.

In this album are some more of the pictures from the day.
Press [View with PicLens] to be able to flick trough the pictures or klick the one you want to see bigger.

I detta album finns fler av bilderna från dagen.
Tryck på [View with PicLens] för att kunna bläddra mellan bilderna eller klicka på den du vill se större.

Revelstoke – Sammelsurium

A conglomeration of different clips of me and my friends skiing in Revelstoke. Filmed by me, Aron and Gertrud.

Ett sammelsurium av lite olika klipp på mig och mina vänner som åker skidor i Revelstok. Filmat av mig, Aron och Gertrud.

Hemsedal

The second weekend of december some friends and I went to Hemsedal in Norway to ski, these are the two best of my 6 pictures i took there..

Luciahelgen åkte jag med några vänner till Hemsedal i Norge för att åka lite skidor, detta är de två bästa av mina 6 bilder som jag tog där..
Åkare är Tyra Thorn-Andersen och Joel Nyström.

And now I’m preparing to go to Canada the 18th to ski some more! And hopefully ski some pow! Thx to my friends who made it so sweet!

Nu förbereder jag mig för att åka till Kanada den 18e för lite mer skidåkning! Förhoppningsvis blir det lite mer puder där! Tack mina vänner som gjorde helgen grym!