Tag Archives: Lektion

Colorado Springs

So far I have been in CoS for six days. The first two i went around by myself in my rental car. Just having a look around. I was at “The Garden of the Gods” a park of big rockformations in the southwest part of the city. When I saw the rocks I got an itch in my climbing fingers.

Så här långt har jag varit i CoS i sex dagar. De två första dagarna tog jag mig runt själv med min hyr bil. Tog mig runt och tittade på olika saker. Jag var bl.a. vid “The Garden of the Gods” (Gudarnas trädgård eller trädgården av gudar) som är en park med stora klippformationer i den sydvästra delen av staden. När jag såg de klipporna kliade det i mina klättrar fingrar må jag säga.
Then after those two days I meet up with Ben a friend that I met in China. I could then move in with his family where I am staying now. He had school and work so I spent most of my days exploring on my own still. One day I found a place to hike a little and take some photos.

Efter två dagar mötte jag upp med Ben en vän jag träffade i Kina. Jag kunde då flytta in hos honom och hans familj där jag bor nu. Han hade skola och jobb så på dagarna utforskade jag fortfarande mest på egen hand. En dag hittade jag ett ställe där jag kunde vandra och fota lite.
Then on Saturday we (me, Ben and his father) tok a drive up Pikes Peak. Due to hard wind the road up to the top wasn’t open the whole way so we got up to about 12’000 fet or 3’658 meters and then we walked around a bit and took some more hight. It was evident that the air was thiner up there and you quickly got out of breath.

På lördagen tog vi (Jag, Ben och hans far) oss upp på Pikes Peak. Pga hård wind var vägen inte öppen hela vägen men vi kom upp till ca 12’00 feet eller 3658 meter och sedan kunde vi gå omkring lite där uppe och ta lite mer höjd. Det märktes då väldigt tydligt att luften var tunnare och man blev fort andfådd. Toppen ligger på 4’302 meter och är en av de 55 14-tusen fotingarna som finns i Colorado, rolig att man kan köra hela vägen till toppen.
Today we have been to the church Ben usually goes to that have about 10’000 members. So first we were at sunday school and then to the main service. It is a bit different from my church at home that has less then 20 members.

Idag har vi vi varit i kyrkan som ben normalt går till som har ca 10’000 medlemmar. Först var vi på en internationell söndags skola och sedan på den stora gudstjänsten. Det är lite skillnad mot hemma i guntorp.

En dag fylld med bönesvar

The last week I had 2 people from my Swedish organisation visiting here in Wuhan. So after taking care of them from morning till night I was pretty beat on Sunday evening, so when I sat down to finish my lesson for this week I couldn’t come up with anything. And Monday morning was even worse when I woke up I just wanted to go back to sleep, but I decided to get up. Being tired is not a good reason to not go to school. So I got up and prepared to go there. Still when we got there I had no energy and didn’t know what to teach. During all of this time I had been asking God to help me. After John and Jessica thought the first class I had the second half and a duble class in the afternoon to teach on my own. But after the ten minute break it turned out that most of the class had dance practice and the rest tried to run away so I gave up and decided to show a movie in the afternoon so I downloaded it and after lunch they told me that all the students are listening to someone talking this afternoon so no class. So I thanked God hanged out with Mary before going back to Wuhan. Just as I walked in to the apartment John phoned and asked if I wanted to meet for dinner at the mall later so after a while I walked over there realizing my phone is dead. So I prayed ok god you need to help fix this because we didn’t set a time. Just as I walked in I saw them geting on the escalator. So I could just run up to them (scarring them a little) and that was it.
God really came trough for me, when I was weak he helped me.

I förra veckan var Gerard från missionskyrkan och Jonas från equmenia på besök här i Wuhan. Efter att ha tagit hand om dem från morgon till kväll under deras vistelse här var jag rätt slutkörd på söndag kväll (och är fortfarande). När jag satte mig ner för att färdigställa min lektionsplanering så fick jag inte fram någonting. Måndag morgon var än värre och när jag vaknade ville jag bara somna om igen, men jag bestämde mig för att ta mig upp. Att vara trött är ingen bra anledning till att inte ta sig till skolan. Så jag gick upp och förberedde mig för att ta mig dit. När jag kom dit var jag fortfarande helt borta och viste inte riktigt vad jag skulle ta mig till med lektionen. John och jessica hade lovat att ta första lektionen av två med morgon klassen men efter det hade jag en lektion till med dem och en dubbel lektion på eftermiddagen att ta själv. Efter 10 min rast visade det sig dock att de flesta i den klassen jag skulle ha hade dans övning och de övriga försökte slippa undan så jag kämpade inte emot så hårt utan “gav upp”. För eftermiddags lektionen bestämde jag mig att visa en film så jag laddade ner en och förberedde. Efter lunch talade de dock om för mig att alla elever skulle lyssna på ett föredrag på eftermiddagen, så inga lektioner. Så jag tackade gud och hängde lite med Mary innan jag tog mig tillbaka till Wuhan. Just när jag klev in i lägenheten ringde John och frågade om vi skulle mötas upp för middag senare så efter en stund gick jag bort dit och insåg att min telefon var död, vi hade dessutom inte sagt någon tid. Så jag slängde iväg en bön “Gud hjälp till och fixa detta nu” och precis när jag går in i “gallerian” ser jag dem kliva på rulltrappan så jag kunde springa upp till dem (skrämde dem lite) och så fixade det sig. Ska även säga det att det är inte direkt i storlek med allum eller femman (Göteborg) utan detta är ett gigantiskt ställe, 6 våningar och tydligen världens längsta “pedestrian street” (gågata).
Gud stod verkligen upp för mig, när jag var svag så hjälpte han mig.

Nytt försök på ett visum

After geting up a little later yesterday I was late for my meeting with candy so we hurried down to the station not to miss the policeman, when we got there he was not. He hadn’t shown up yet and his phone was off so we almost started to dispare. Only a few minutes later he owalked in trough the door, what a releaf. We gave Hume all the papers and things he needed and it didn’t take long before we could get on the bus to go to the visa sektion. When we got there we took a nr and filled out the papers. When our nr came up we handed over al that we knew from last time that we needed and expected (hoped) it to go well. The girl on the other side looked at the papers and talked with the Candy. It didn’t sound good but it usually don’t so I was only a little worried. Then she said you have to go to Hongkong you can’t renew your visa here again only one time and started gathering up the papers to leave. I then said but I went to Hongkong last month (even though it was in januari) so I “left” the country. I showed here the stamps and everything was fine 1 minute later we walked out and I had a new visa.

In the afternoon I and Jessica went out to the ark to teach some classes, it was a really nice day and I had way to much clothes on.

Efter att ha stigit upp lite senare än i förrgår var jag sen till mitt möte med Candy så vi skyndade bort till polisstationen för att inte missa polismannen, när vi kom dit var han inte där. Han hade inte dykt upp ännu och hans mobil var avstängd så vi började bli lite uppgivna och aningen arga. Några minuter senare steg han dock in genom dörren, vilken lättnad. Vi gav honom alla papper och saker han behövde och det tog inte lång stund innan vi kunde ta bussen vidare bort till visum sektionen. När vi kom dit tog vi ett nr, hämtade pappret vi behövde, fyllde i det och väntade på våran tur. När vårt nr kom upp gick vi fram, överlämnade allt som vi viste sendan sist att vi behövde och förväntade oss (hoppades) att allt skulle gå fint. Tjejen (kvinnan) på andra sidan skrivbordet kollade på papperna och pratade med Candy. Det lät som om något var fel men det gör det ofta, oftast utan att det är något fel, så jag var bara lite orolig. Då sa Candy du måste åka till Hongkong du kan inte förnya ditt visum här igen, det går bara en gång och så började hon samla ihop papperna för att gå. Men då sa jag men jag var ju i Hongkong för en månad sedan (även om det var i januari) så jag har ju “lämnat” landet. Jag visade stämplarna i passet, allt var i sin ordning, en minut senare var vi på väg ut genom dörren och jag hade ett nytt visum.

På eftermiddagen åkte jag och Jessica ut till arken för att undervisa några lektioner, det var en helt underbar dag och jag hade på tok för mycket kläder på mig.

Tillbaka på skolan

Yesterday we started having classes again, in the morning I had English with class 2 for the first time this term. I tried to talk about spring festival and what they had done, but it failed totaly, the class didn’t listen and respond to my lesson plan and it was impossible to get them to keep quiet. Except for the brake, they where quiet then.  Maybe my lesson plan wasn’t the best so far ether, so I guess I need to work on it before next class that is on Thursday.

In the afternoon we had an opening ceremony for the new term, a few speeches. In chinese so that was really inspiring (not) but then the students performed some off there dances. And it is always a pleasure to watch them.

Igår startade vi upp med att ha lektioner igen, på morgonen hade jag engelska med klass två för första gången denna terminen. Jag försökte prata med dem om det Kinesiska nyåret och vad de har gjort över lovet, med det total floppade. Klassen lyssnade inte alls på vad jag sa och lektions planeringen funkade väldigt dåligt. Dessutom var det omöjligt att få tyst på dem, förutom på rasten då var de tysta. Min lektions planering var kanske inte heller den bästa såhär långt, så jag behöver nog jobba på den innan nästa lektion på torsdag.

På eftermiddagen hade vi en öppnings ceremoni för den nya terminen. Det inleddes med en hel hög tal, på Kinesiska väldigt inspirerande (inte) men sedan framträdde eleverna med en hög olika danser. Det är alltid trevligt att titta på.

On wednesday it’s time to renew my visa again so pray that it will work out fine.

På onsdag är det dags att förnya visumet igen så be gärna för att det går smärtfritt.

2009 – Mars

A short version – March 2009

March was a month in between, noting really happend but all weekends were booked anyway.

At scout we hade an evening training first aid and at the end a good evening prayer.

En sammanfattning – Mars 2009

Mars var en mellan månad, inte så mycket hände men ändå var alla helger bokade.

På scouterna hade vi en kväll med första hjälpen som avslutades med en bra andakt.

The first weekend I spent with the ska’ut crew, ska’ut is a scout leader training that runs over one year and about 16 full days. For us running it including the planing time and all it takes at least 30 days per year. So this is a big thing for me.
But it is not all hard work we also have a good time together . On saturday we went out playing frisbee golf fore some hours.

Första helgen spenderades tillsammans med ska’ut gänget, ska’ut för er som inte vet är en ledarutbildning som löper över ett år och ca 16 heldagar. För oss handledare handlar det om minst 30 dagar inklusive planering, utvärdering m.m.
Men det är inte bara hårt arbete vi har mycket roligt ihop också. Delar av lördagen spenderades ute spelandes frisbee golf.

The weekend after a gang from my church that are al involved an organisation called “teamevangelisation” met up with some other people from the organisation in Stockholm for learning about outdoor education. It was a weekend filled with interesting discussions, learning and trying of different exercises. We also got the opportunity to try tower jumping, we climbed up an eight meter high pole and then you where suposed to jump straight out in to the air and try to touch a ball hanging in a rope. It was fun but scary. The first picture is from when I finally got the courage to jump, photo by Therese Modig and the second is from trying an exercise and the photo is taken by me blindfolded.

Helgen efter drog ett gäng med koppling till teamevangelistion upp till stockholm för en helg med utbildning kring utepedagogik. Det var en helg fylld med diskussioner, lärande och testande av olika övningar. Vi fick även möjlighet att testa ett stolphopp, det går ut på att klättra upp i en 8 m hög stolpe, resa sig upp på den och sedan kasta sig rakt ut i luften och försöka slå till en boll som hänger i ett snöre. Det är kul men läskigt. Första bilden är från när jag tillslut tagit modet till mig och hoppar, foto av Therese Modig. Andra bilden är från en av övningarna, bilden är tagen av mig med ögonbindel på.

The next weekend started by getting a text saying that a friends band will play in a church near you. So after talking with some friends three of us ended up going listening to them. They are good and when I play there album to people I usually get comments saying that they are good musicians. Check them out www.indigosite.net
The audience mostly sat down so the three of us had to rock for all of them as well.

Helgen efter började med ett meddelande om att en kompis band skulle spela i Älvängen samma kväll. Så efter att ha hört runt drog jag, anna och terry dit för att lyssna. De är duktiga och när jag spelar musiken för folk säger de som vet något om musik att de är skickliga musiker. Spana in dem www.indigosite.net eller på spotify Indigo – Reach Out

Publiken var inte så livlig så vi tre fick rocka loss för dem alla.

That sunday we had a day where the scouts invited there families to come to an activity day in church. where we played, socialized and had a service.

Den söndagen var det scoutdag och scout gudstjänst i kyrkan. Vi lekte, fikade och firade gudstjänst tillsammans

My friend gave me a photo mission, to take a photo that would symbolize longing. What do you think did I succeed?
In Sweden this is the first flower that comes up in spring often trough the snow.

Min vän gav mig ett foto uppdrag, att ta en bild som skulle vissa på längtan. Vad tycker du har jag lyckats?

The last weekend was spent in Stockholm again. Also this time for education but about crises and security. The weekend was arranged by The Swedish Guide and Scout Council and part of the preparations for “UNF” a big scout event the summer of 09.
We  got some education, planed a crisis plan and tried to have a good time.

Den sista helgen spenderades återigen i stockholm. Även denna gång gällde det utbildning denna gång kris och säkerhets kurs anordnad av Svenska Scoutrådet som en del i förberedelserna inför Upptäcktsfärd norden Finland, ett stort scout arrangemang sommaren 09. Vi fick endel utbildning, började skriva en krisplan och däremellan försökte vi ha det så trevligt som möjligt.

During this month I also held up my exercising to a decent level.

Under denna månad lyckades jag dessutom hålla min träning på en hyfsad nivå.

Below are some more pictures from the month and these events.

Nedan är lite mer bilder från månaden och dessa tillfällen.

Underbara onsdagskvällar

Hemma i Sverige har jag alltid scout eller tonår på onsdagskvällarna vilket jag saknar nu när jag är i Kina.

In Sweden I always have activities with my scout group or youth group on wednesdays. Here in China that is something I really miss.

Men ett par veckor efter att jag kom till Kina blev jag kontaktad av en tjej på seminariet inne i Wuhan med en förfrågan om vi inte kunde ha ett english corner en kväll i veckan. Jag tyckte det lät intressant och då de är lite äldre kan de ju bli mer som vänner. Mina förväntningar uppfylldes och onsdagskvällarna är nu en av mina höjdpunkter varje vecka. Jag håller lite lektioner med dem, men mest blir det som att umgås med ett gäng vänner. Vi leker, läser bibeln, pratar och har trevligt ihop.


But a couple of weeks after I arrived in China I was contacted by a girl at the seminary in Wuhan with the question if we could have an English corner once a week. I thought it sounded like fun and sense they are a bit older we could be friends. My expectations came thru and now wednesday evenings are one of my favorite times of the week. I hold some lessons with them but mostly we just hang out, play, read the bible and talk.

Monster lektion

För ett par veckor sedan pratade vi om kroppsdelar på engelska lektionen.

Vi började med att radda upp alla kroppsdelar eleverna kunde på engelska varpå jag fyllde på det som saknades med en del stavnings hjälp från mina amerikanska vänner.

Hur många kroppsdelar kan du på engelska? Skicka ett mail till mig med alla du kan rakt upp och ner (utan att fuska på google eller annat vis). Flest rätt stavade får ett kort från kina! Ni har över jul och nyår på er.

Andra halvan av lektionen körde vi en monster (guai wu) lek/tävling som Jessica kom på

Reglerna var enkla, alla ritar ett monster, där efter välj en person från varje lag till ritare. Ett monster väljs ut och personen som ritat får beskriva monstret för de som ritar. Givetvis får bara engelska användas. Tex. The monsters got two heads, on each head there are three eyes, osv

Här är några av de monster som ritats efter beskrivning.

Jag försöker även lära mig kroppens delar på kinesiska (inte helt lätt), så här långt kan jag:

Näsa: Bi zi

Huvud:  Tou

Hår:  Tou fa

Öga/ögon: Yan Jing (även glasögon fast annan ton)

Tunga:  She tou