Tag Archives: Klättring

Tävling

En liten tävling!
Tävlingen går ut på att:
1.)Leta upp en bild tagen av Peter “Skogsmullen” Karlbom/Peter Karlbom som du skulle kunna tänka dig att hänga upp på din vägg.
2.) Länka till bilden i en kommentar till eventet på Facebook
3.) Gilla Peter “Skogsmullen” Karlbom och Karlboms Ur och Skur AB på facebook.
4.) Hoppas på vinst!

Priser i tävlingen är inramade kopior av de bilder som ni har valt i storlek 20x30cm. Pris lottas ut bland de som skickat in bidrag och desto fler som deltar desto fler priser. Max 2 bidrag per person.

Bilder kan hittas här, facebook, freeride.se eller på andra ställen

Only in Swedish

Stolphopp

We did a Pamperpole jump at school. The basic principler is that you climb a high pole (ours was about 8m high), stand on top and trow yourself out from it and in our case try to hit a ball hanging a few meters away. This is an exercise in handeling your own fear, fear is something you can’t control and are very different between individuals.
Fear is not to overcome it is to be handled.

Vi körde stolphopp på skolan. Grundprincipen är att man klättrar upp på en stolpe (skolans är ca 8m hög), ställer sig på toppen och kastar sig ut och i vårt fall försöker träffa en boll som hänger ett par meter bort. Detta är en individuell övning som bygger på att hantera sin egen rädsla, rädsla är något man inte kan kontrollera och är väldigt olika från individ till individ.
Rädsla ska inte övervinnas den ska hanteras.


When you reach the top you need to control your breath and stay focused in order to get the pole to stand still. If you shake to pole does to, if you dont it stands still.
And there where a buch of different styles in jumping of the pole.

Väl uppe på stolpen gäller det att kontolera andningen och hålla fokus för att få stolpen att stå still. Om du skakar skakar stolpen, om du inte skakar står den still.
Och det var många olika stilar på uthoppen.

And for last the photos of my jump taken by Mika Viinamäki.

Till sist bilderna på mitt hopp tagna av Mika Viinamäki.
Backklättring på skolan

Today we have climbed at school. The idea ist to build the tower under you and get higher and higher. The girl that got the most got 36, i got 28 and the boy that got highest had 29.

Idag har vi klättrat på drickbackar på skolan. Idén är att man bygger tornet under sig själv genom att stapla backarna på varandra. Tjejen som kom högst klarade 36, jag klarade 28 och killen som kom högst klarade 29.
All the girls climbed in the beginning and did very well! But Magda did the best today.

Alla tjejerna körde i början och var väldigt duktiga! Men bäst idag var Magda.

Then came the boys, one toke his shoes of and had to pay with pain for that. And we did good as well just didn’t get as high as the girls.

Sedan körde vi killar, en tog av skorna och fick betala priset med smärta. Vi var också duktiga men kom inte riktigt lika högt som tjejerna.