Monthly Archives: June 2010

Vandring i Tiger språngs dalen – bilder

The old city of Lijiang, view of Jade Dragon Snow Mountain (5596m) in the background.

Gamla stan i Lijiang, berget Jade Dragon Snow Mountain (5596m) i bakgrunden.

A tea house in the old town of Lijiang where we sat down for some hours to drink tea and read.

Ett te hus i gamla staden i Lijiang där vi satt ett par timmar för att drika te och läsa.

View from the top of the trail (2700m)

Utsikten från toppen av leden (2700m)

On the way in to the gourge.

På vägen in i dalen.

From the track down to the river.

Från leden ner mot floden

The smal village where we spent our first night.

Den lilla byn där vi bodde våran första natt.

The night was bright and filled with stars. The high altitude, clear sky (no pollution or clouds) and the dark (no lights) made the sky unbelievable.

Natten var klar och full av stjärnor. Den höga höjden, klar himmel (inga föroreningar eller moln) och mörkret (avsaknaden av lampor) gjorde himlen helt fantastisk.

View from the top of the trail down to the tourist platform by the river

Utsikt från toppen av leden ner mot turist platformen vid floden.

One of the smal villages along the trail.

En av de små byarna längs leden.

A picture taken from the trail up.

En bild tagen från leden och uppåt.

A picture taken on the same spot as the last one but locking down.

En bild tagen på samma ställe som den förra fast neråt.

One of the guest houses where we stayed.

Ett av gästhusen där vi bodde.

The tiger leaping stone.

Tiger språngs stenen

A picture to give a little perspective to the one above, on the big rock is two people making out.

En bild som ger lite perspektiv till bilden ovan, på den stora stenen sitter två personer och hånglar.

There are allot of water passing by these rocks.

Det är mycket vatten som passerar dessa stenar.

The trail up from the river is narrow and winding.

Leden upp från floden är smal och slingrande.

But it is an amazing landscape!

Men det är ett otroligt landskap!

And then the sun set behind the mountains.

Och sedan gick solen ner bakom bergen.

Dagens projekt

This was my project for today, to build something to make it possible to attach a camera on the handlebar of my bike so that I can record video and take pictures when I am out biking. this is the result.

Detta var dagen projekt, att bygga något att fästa kameran vid styret på min cykel så att jag kan spela in film och och ta bilder när jag är ute och cyklar. Detta är resultatet.